Obchodné podmienky

Ďakujeme, že ste si vybrali Hotel Štefánik ****. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si prečítali naše Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú zmluvnou súčasťou Vami zadanej zákazky. Podmienky platia, upravujú a vyjasňujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom Štefánik****, ktoré s Vašou rezerváciou akceptujete.

 

Všeobecné obchodné podmienky hotela Štefánik****

 

1. Údaje Poskytovateľa služby

Názov: STAR spol.s.r.o.-prevádzka Hotel Štefánik****, Nám. M. R. Štefánika 37,Myjava, 907 01
Sídlo: Ul.Brezovská 474, 907 01 Myjava
Registračné číslo OR: OR OS Trenčín, oddiel: Sro Č. zápisu: Vložka č.: 18689/R
Daňové číslo:SK2020374895

2. Všeobecné pravidlá

2.1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú využitie ubytovacích zariadení Poskytovateľa služby a súvisiacich služieb, ako aj využitie wellness služieb poskytovaných pre ubytovaných a neubytovaných hostí.

2.2. Špeciálne individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných podmienok, ale nevylučujú možnosť uzavretia osobitných dohôd so sprostredkovateľmi zájazdov alebo organizátormi s kondíciami, ktoré môžu byť v daných prípadoch odlišné, avšak zodpovedajúce typu obchodnej aktivity.

3. Zmluvná strana

3.1. Služby poskytované Poskytovateľom služby využíva Hosť.

3.2. Ak objednávku na služby zadá Poskytovateľovi služby sám Hosť, Zmluvnou stranou je Hosť. V prípade splnenia podmienok sa Poskytovateľ služby a Hosť stávajú zmluvnými stranami (ďalej len Strany).

3.3. Ak objednávku na služby zadá Poskytovateľovi služby z poverenia Hosťa tretia osoba (ďalej len Sprostredkovateľ), podmienky ich spolupráce upravuje zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom služby a Sprostredkovateľom. V tomto prípade Poskytovateľ služby nie je povinný preverovať, či tretia osoba legitímne zastupuje Hosťa.

4. Uzavretie zmluvy, spôsob rezervácie, zmena rezervácie, oznamovacia povinnosť

4.1. Poskytovateľ služby akceptuje výlučne rezerváciu prostredníctvom jeho online rezervačného systému, respektíve zaslanú e-mailom, telefaxom alebo poštou formou listu (písomne). Cez telefón poskytujeme výhradne informácie! V prípade rezervácie prostredníctvom online rezervačného systému prosíme, aby ste dôkladne skontrolovali správnosť údajov uvedených na rezervačnom formulári, predovšetkým kontaktné údaje a údaje týkajúceho sa Vášho príchodu! V záujme zabránenia zneužívaniu si Poskytovateľ ubytovania vyhradzuje právo zrušenia rezervácie, ak sa ukáže, že Hosťa nemožno na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese uvedenej v rezervácii zastihnúť, prípadne ak je kontaktný údaj chybne uvedený a rezervácia sa nedá právoplatne potvrdiť; tým zaniká aj nárok na ubytovanie.

4.2. Zmluva o rezervácii Hosťa sa uzatvára prijatím ponuky zaslanej Poskytovateľom služby v písomnej forme, respektíve jej spätným potvrdením zo strany Hosťa. Zmluva sa tým považuje za písomne uzavretú a zároveň znamená aj akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) Poskytovateľa služby.

4.3. Ústna rezervácia, dohoda či zmena, respektíve jej ústne potvrdenie zo strany Sprostredkovateľa služby nie je právoplatné a neznamená vznik zmluvy. Všetky právne prehlásenia súvisiace so službou sú platné len v písomnej forme.

4.4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na to, aby si v spätnom potvrdení rezervácie vyhradil podmienku zaplatenia zálohy v určenej sume, v tomto prípade sa zmluva o poskytnutí služieb uzatvára dňom pripísania zálohy na bankový účet Poskytovateľa služby. V prípade, že záloha nebude uhradená do termínu stanoveného v spätnom potvrdení, viazanosť Poskytovateľa služby ponukou a jeho povinnosť poskytnúť služby zaniká.

4.5. Zmluva o využívaní ubytovacej služby je platná na dobu určitú.

4.5.1. Ak Hosť definitívne opustí izbu pred uplynutím určenej doby, Poskytovateľ služby je oprávnený požadovať celú protihodnotu služby, ktorá bola vymedzená v Zmluve. Poskytovateľ služby má právo znova predať izbu, ktorá sa uvoľní pred uplynutím dohodnutého termínu.

4.5.2. K predĺženiu využívania ubytovacej služby v prípade žiadosti Hosťa je potrebný predbežný súhlas Poskytovateľa služby. V tomto prípade si Poskytovateľ služby môže vyhradiť zaplatenie ceny už splnenej služby.

4.6. Na zmenu alebo doplnenie Zmluvy je potrebná písomná dohoda podpísaná oboma Stranami.

5. Podmienky zrušenia rezervácie

5.1. Objednané ubytovanie možno zrušiť alebo zmeniť bez zmluvnej pokuty v lehote dlhšej ako 7 dní (v hlavných sezónnych obdobiach v cestovnom ruchu v lehote dlhšej ako 14 dní) pred dňom príchodu. V tomto prípade bude určená a zaplatená rezervačná záloha v plnej výške vrátená. Zrušenie alebo zmenu prijímame výhradne v písomnej forme.

5.2. V prípade zrušenia rezervácie v lehote kratšej ako 7 dní, ale dlhšej ako 3 dni pred príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 30% z celkovej sumy rezervácie, v prípade zrušenia v lehote kratšej ako 3 dní pred príchodom sa platí zmluvná pokuta vo výške 50% z celkovej sumy rezervácie a v prípade opomenutia zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa Hosťa sa zmluvná pokuta rovná celkovej hodnote rezervácie.

5.3. V prípade zrušenia alebo opomenutia zrušenia rezervácie záväzok Poskytovateľa služby týkajúci sa ubytovania nezávisle od zaplatenia zmluvnej pokuty zaniká a je oprávnený nevyužitú izbu vydať inému Hosťovi.

5.4. Ak Zmluvná strana nezabezpečí využitie ubytovacích služieb zaplatením zálohy, zaručením kreditnou kartou alebo iným, v Zmluve uvedeným spôsobom, záväzok Poskytovateľa služby dodať službu v deň príchodu po 18:00 hodine miestneho času zaniká.

Ak Zmluvná strana zabezpečí využitie ubytovacích služieb zaplatením zálohy, zaručením kreditnou kartou alebo iným, v Zmluve uvedeným spôsobom a v deň príchodu sa nedostaví do 18:00 hodiny miestneho času alebo písomne neoznámi svoj neskorší príchod, Poskytovateľ služby uplatní zmluvnú pokutu v miere stanovenej v Zmluve, ale minimálne vo výške ceny ubytovania na jeden deň. V takomto prípade sa ubytovanie rezervuje pre Zmluvnú stranu do 11:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni jeho príchodu, následne povinnosť Poskytovateľa služby dodať službu zanikne.

5.5. Poskytovateľ služby stanoví pre rezerváciu produktov so špeciálnymi kondíciami, respektíve pre balíkové ponuky, skupinové zájazdy alebo podujatia odlišné podmienky ako sú vyššie uvedené, ktoré budú zakotvené v individuálnej Zmluve.

6. Ceny

6.1. Ceny izieb ubytovacieho zariadenia sú k dispozícii na izbách ubytovacieho zariadenia alebo na recepcii. Cenníky ďalších služieb sú k dispozícii v danej wellness časti alebo na recepcii.

6.2. Poskytovateľ služby môže zverejnené ceny bez oznámenia slobodne zmeniť.

6.3. Pri oznámení cien Poskytovateľ služby uvedie  v cene aj zahrnuté dane (DPH) platné v čase vyhotovenia cenovej ponuky, respektíve ich zákonom stanovenú mieru.  Daň z cestovného ruchu – miestny poplatok nie je súčasťou ceny.  Poskytovateľ služby môže dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku zmeny platného daňového zákona (DPH, DCR) previesť, s predbežným oznámením, na Zmluvnú stranu.

6.4. Aktuálne zľavy, akcie a iné ponuky sa zverejňujú na domovskej stránke (www.hotelstefanik.sk).

7. Spôsob platby, záruka

7.1. Poskytovateľ služby žiada uhradiť protihodnotu služieb dodaných Zmluvnej strane najneskôr po ich využití, avšak pred odchodom z ubytovacieho zariadenia. Na základe individuálnej dohody sa môže poskytnúť možnosť dodatočného zaplatenia. V prípade omeškania so zaplatením faktúry pri dodatočnom zaplatení má Poskytovateľ služby nárok na úroky vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcom po dni splatnosti predmetnej pohľadávky.

7.2. Poskytovateľ služby môže požadovať na zaručenie využitia služby podľa Zmluvy a na zaplatenie jej protihodnoty:

a) zaručenie kreditnou kartou; v tomto prípade sa na karte vinkuluje protihodnota objednanej a spätne potvrdenej objednávky, Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Hosťa prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode ( napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty a pod.). K realizácii platby musí Hosť predom udeliť svoj písomný súhlas a poskytnúť údaje potrebné k realizácii platby.

b) zaplatenie zálohy vo výške zodpovedajúcej časti alebo celkovej sumy účastníckeho poplatku.

7.3. Poskytovateľ služby príjme bezhotovostné platobné prostriedky (kreditnú kartu, respektíve na základe osobitnej zmluvy: kupón, voucher, atď.).

7.4. Náklady súvisiace s ktorýmkoľvek spôsobom platby znáša Zmluvná strana. Platba realizovaná formou bankovej transakcie sa považuje za uhradenú vždy vtedy, keď sa cena služby pripíše na bankový účet Poskytovateľa služby.

8. Spôsob a podmienky využitia služby

8.1 Hosť sa môže v izbách ubytovacieho zariadenia ubytovať v deň príchodu od 15:00 hodiny (Check in); v posledný deň pobytu je povinný izbu opustiť dopoludnia do 11:00 hodiny (Check out).

8.2 Ak sa chce Hosť ubytovať v izbe v deň príchodu pred 8:00 hodinou ráno, bude mu účtovaná predošlá noc.

8.3 Podmienky využívania Hosťom poskytovaných služieb iného, nie ubytovacieho charakteru (wellness a iné služby) určuje domáci poriadok, ktorý je vyvesený na mieste poskytnutia služby.

9. Domáce zvieratá, fajčenie

9.1. Celé ubytovacie zariadenie Poskytovateľa služby je nefajčiarske. V budove, ale predovšetkým v hosťovských izbách platí preto zákaz fajčenia. Fajčiť sa môže na dvore na vyhradenom priestore, respektíve v budove na mieste vyhradenom na tento účel. Porušenie tohto zákazu je pokutované sumou 100€.

9.2. Ak Hosť poruší zákaz fajčenia, v dôsledku čoho sa aktivuje požiarno-bezpečnostné zariadenie budovy alebo vznikne škoda na zariadení budovy, Hosť je pred odchodom povinný zaplatiť spôsobenú škodu a súvisiace náklady.

10. Odmietnutie plnenia zmluvy, zánik povinnosti poskytnutia služby

10.1. Poskytovateľ služby má právo s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o poskytnutí služieb a tým odoprieť poskytnutie služieb:

a) ak Hosť nepoužíva poskytnutú izbu, zariadenie alebo prostriedky spôsobom zodpovedajúcim ich účelu.

b) ak sa Hosť v ubytovacom zariadení alebo v mieste poskytovania služby správa z hľadiska bezpečnosti, domáceho poriadku, ohrozenia dobrého mena hotela, respektíve voči zamestnancom alebo iným Hosťom nežiaducim spôsobom alebo hrubo, ak je pod vplyvom alkoholu alebo drog a jeho správanie je ohrozujúce, urážajúce alebo iným spôsobom neprijateľné.

c) ak má Hosť infekčnú chorobu,

d) ak Zmluvná strana nesplní do stanoveného termínu povinnosť zaplatenia zálohy stanovenej v Zmluve.

10.2. Ak sa Zmluva medzi stranami z dôvodu „vis major” nesplní, zmluva zaniká.

11. Zaručenie ubytovania

11.1. Ak Poskytovateľ služby z vlastnej viny nevie zabezpečiť služby uvedené v Zmluve (napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy atď.), je povinný bezodkladne sa postarať o ubytovanie Hosťa.

11.2. Poskytovateľ služby je povinný:

a) služby uvedené v Zmluve zabezpečiť/ponúknuť v inom ubytovacom zariadení tej istej alebo vyššej kategórie za spätne potvrdenú cenu a v trvaní zakotvenom v Zmluve – alebo do doby odstránenia prekážky brániacej plneniu Zmluvy. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením náhradného ubytovacieho zariadenia znáša Poskytovateľ služby.

b) poskytnúť Hosťovi možnosť jedného bezplatného telefonátu za účelom oznámenia zmeny ubytovacieho zariadenia

c) zabezpečiť pre Hosťa bezplatný transfer na presťahovanie do ponúknutého ubytovacieho zariadenia, respektíve na prípadné presťahovanie späť.

11.3. Ak Poskytovateľ služby bezodkladne splní túto svoju a Hosť príjme ponúknutú možnosť náhradného ubytovania, dodatočne nemôže vzniesť voči Poskytovateľovi služby nárok na náhradu škody.

12. Ochorenie alebo úmrtie hosťa

12.1. Ak Hosť ochorie v čase využívania ubytovacej služby a nie je schopný konať vo vlastnom záujme, Poskytovateľ služby mu ponúkne lekársku pomoc.

12.2. V prípade ochorenia/úmrtia Hosťa si Poskytovateľ služby nárokuje od príbuzného, prípadne dediča osoby, ktorá ochorela/umrela alebo platiteľa faktúry kompenzáciu za náklady vzniknuté ako lekárske náklady, trovy konania, protihodnota za služby využité pred úmrtím, respektíve za prípadné škody, ktoré vznikli na vybavení alebo zariaďovacích predmetoch v súvislosti s ochorením/úmrtím.

13. Práva Zmluvnej strany

13.1. Hosť má v zmysle Zmluvy právo využívať objednanú izbu a objekty ubytovacieho zariadenia, ktoré patria do bežného okruhu služieb a nespadajú pod účinnosť iných špeciálnych podmienok takým spôsobom, ktorý zodpovedá ich účelu.

13.2. Hosť môže počas pobytu v mieste ubytovania a poskytovania služby podať v súvislosti s plnením služieb poskytnutých Poskytovateľom sťažnosť. Poskytovateľ služby sa zaväzuje riešiť sťažnosť, ktorá mu bola v tomto období písomne a preukázateľne doručená (alebo ním zápisnične podchytená).

13.3 Právo Hosťa podať sťažnosť odchodom z miesta ubytovania a poskytnutia služieb zaniká.

14. Povinnosti Zmluvnej strany

14.1. Zmluvná strana je povinná uhradiť protihodnotu objednaných služieb do termínu a spôsobom stanoveným v Zmluve.

14.2. Hosť sa musí postarať o to, aby sa dieťa mladšie ako 10 rokov, za ktoré je zodpovedný, zdržiavalo v zariadeniach Poskytovateľa služby len pod dohľadom dospelej osoby.

14.3. Hosť nemôže priniesť do pohostinskej jednotky ubytovacieho zariadenia vlastné jedlo a nápoje. V prípade porušenia tohto zákazu si Poskytovateľ služby vyhradzuje právo vyúčtovať za prinesené jedlá a nápoje paušálny poplatok 6€ / osoba za 1 nápoj alebo jedlo.

15. Zodpovednosť Zmluvnej strany za škody – náhrada škody

Hosť je zodpovedný za všetky škody a ujmy, ktoré utrpí Poskytovateľ služby alebo tretia osoba zavinením Hosťa, prípadne osoby, ktorá ho sprevádza alebo iných osôb, za ktoré je zodpovedný. Zodpovednosť pretrváva aj vtedy, ak má poškodený právo žiadať náhradu škody bezprostredne od Poskytovateľa služby.

16. Práva Poskytovateľa služby

Ak Hosť nesplní svoju povinnosť zaplatiť cenu ním využitej alebo v Zmluve objednanej, ale nevyužitej služby navýšenú o zmluvnú pokutu, Poskytovateľ služby má právo uplatniť na zabezpečenie svojich pohľadávok výkon záložného práva k tým osobným veciam vo vlastníctve Hosťa, ktoré si zobral so sebou do ubytovacieho zariadenia.

17. Povinnosť Poskytovateľa služby

Poskytovateľ služby je povinný:

a) poskytnúť ubytovanie a splniť ostatné služby objednané na základe Zmluvy tak, aby zodpovedali platným predpisom a ubytovacím štandardom.

b) vyšetriť písomnú sťažnosť Hosťa, urobiť potrebné kroky na vyriešenie problému a tieto písomne podchytiť.

18. Zodpovednosť Poskytovateľa služby za škody – náhrada škody

18.1. Poskytovateľ služby je zodpovedný za škodu, ktorú utrpí ubytovaný Hosť v dôsledku stratenia, zničenia alebo poškodenia svojich vecí, s výnimkou, ak Poskytovateľ dokáže, že k vzniku škody došlo v dôsledku neodvratnej vonkajšej príčiny a nie zavinením zamestnancov Poskytovateľa služby či Hostí, alebo že ju spôsobil sám poškodený Hosť.

Zodpovednosť Poskytovateľa služby pretrváva len v prípade škôd vzniknutých na veciach, ktoré Hosť uložil v hoteli na vyhradené miesto alebo vo svojej izbe.

18.2. Hosť musí vzniknutú škodu okamžite nahlásiť na recepcii a poskytnúť Poskytovateľovi služby všetky údaje, ktoré sú potrebné na objasnenie okolností škodovej udalosti, prípadne k spísaniu policajnej zápisnice pre vyšetrovanie zo strany polície.

18.3. Za cennosti, cenné papiere a hotovosť je Poskytovateľ služby zodpovedný len vtedy, ak vec vyslovene prevzal do úschovy. Ak vyslovene odmietol prevzatie vecí do úschovy alebo ak škoda vznikla z takého dôvodu, za ktorú nesie podľa všeobecne platných predpisov zodpovednosť Hosť, v tomto prípade je vykonávanie dôkazov úlohou Hosťa .

18.4. Maximálna miera náhrady škody je päťnásobok v zmluve zakotvenej výšky ceny izby na jeden deň s výnimkou, ak je škoda menšia.

19. Mlčanlivosť

Poskytovateľ služby je povinný pri plnení svojich záväzkov zakotvených v Zmluve konať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov vo verejnom záujme, respektíve príslušných právnych predpisov súvisiacich s ochranou dát. Ak Zmluvná strana poskytla Poskytovateľovi služby svoje osobné údaje, Poskytovateľ služby musí konať v súlade s príslušnými internými predpismi.

20. Vis major

Príčiny alebo okolnosti (napríklad: vojna, požiar, povodeň, nepriazeň počasia, výpad elektrického prúdu, štrajk), ktoré Strana nemôže ovplyvniť (vis major), vo všetkom oslobodzujú ktorúkoľvek zo Strán spod plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy dovtedy, kým dané príčiny alebo okolnosti pretrvávajú. Strany sa zhodli na tom, že urobia všetko, čo je v ich moci, aby možnosť vyvstania týchto príčin a okolností znížili na minimum a vzniknutú škodu alebo omeškanie čo najskôr napravili.

21. Ostatné dojednania

Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si Zmluvná strana zabezpečuje sama a ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí vopred a včas prihlásiť na príslušných úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži Zmluvnej strany.

Reklamný materiál – Hosť  sa zaväzuje požiadať Poskytovateľa služby o súhlas s umiestnením reklamných materiálov a výzdoby. Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené. Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky s montážou a demontážou spojené náklady idú k tiaži Hosťa.

Nájom a priestor – zjednaný prenájom priestorov zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie nábytkom, ktorý je v zariadení k dispozícii. V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom kongresového vybavenia a to plátno, dataprojektor, flipchart + papier a fixy.

Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú vzniknuté náklady preúčtované Hosťovi. Každá externá firma smie vykonávať práce, prípadne zmeny na majetku a zariadení iba s písomným súhlasom Poskytovateľa služby. U veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú Hosťovi zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka každá začatá hodina podľa platného cenníka doplnkových služieb.

Použitie názvu a loga hotela pre médiá, tlač, a pod. je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa služby.

Pobyt Hosťa ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Prevádzkový poriadok hotela Štefánik****, ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.

Do priestorov zariadenia nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy,výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.

Nájdené veci Poskytovateľ služby posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v hoteli uskladňujú  maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom

22. Záverečné ustanovenia

Pre právny vzťah medzi Poskytovateľom služby a Zmluvnou stranou sú smerodajné ustanovenia slovenského Občianskeho zákonníka. Pre rozsúdenie akéhokoľvek prípadného právneho sporu vyplývajúceho zo zmluvy o poskytovaní služieb spadá do výhradnej kompetencie súdu, kompetentného podľa miesta poskytovania služieb.

Miesto plnenia a platby je sídlo hotela.

Povinnosť písomného oznámenia Všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na   stránkach hotela www.hotelstefanik.sk

Pokiaľ by jednotlivé opatrenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť alebo platnosť ostatných ustanovení.

23. Platnosť

Tu upravené Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. mája 2013.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že s vyššie uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasíte v plnom rozsahu ich znenia.