Ubytovací poriadok

1. Pri nástupe na pobyt je hosť povinný preukázať sa platným identifikačným dokladom – občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu príslušnej kategórie.

3. Obsadenie izby je možné v deň nástupu po 15:00, uvoľnenie izby je v deň odchodu do 11:00. Ak hosť neuvoľní ubytovanie v stanovenom čase, je hotel oprávnený účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

4. Magnetické karty od izby hosť odkladá na hotelovej recepcii, jej strata sa účtuje sumou 3 eurá.

5. V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacej časti hotela nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať.

6. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť okrem miest na to presne určených. Porušenie tohto zákazu sa pokutuje sumou 100 eur.

7. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za veci ubytovanými osobami vnesené do priestorov určených na ubytovanie alebo na uloženie vecí.

8. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi  sa v priestoroch hotela a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady, ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.

9. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.

10. Ak si hosť vopred objedná určitý typ izby a objednávka mu bola potvrdená, účtuje ubytovacie zariadenie cenu za objednanú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje hosťa v izbe vyššieho štandardu.

11. Prevádzkovateľ hotela môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť hosťovi iné ubytovanie než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

12. Ak ubytovaný požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel poskytnúť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

13. Ubytovaný súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby trvania jeho pobytu má právo  vstúpiť za účelom vykonania  svojich služobných povinností hotelová chyžná, údržbár, recepčná.

14. O prípadných návštevách na izbe je ubytovaný povinný  vopred informovať pracovníka recepcie a budú mu umožnené až po súhlase tohto pracovníka, pričom prítomnosť návštevy na izbe je povolená do 22:00. Pracovník recepcie je oprávnený od takejto návštevy žiadať identifikačný doklad. V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu neumožniť. Ak sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu, viac ako 60 minút, je pracovník recepcie oprávnený žiadať náhradu ubytovania podľa platného cenníka.

15. V izbe, rovnako ako iných priestoroch hotela ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

16. V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto sa netýka osobného počítača a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.

17. Ubytovanie zvierat nie je povolené.

18. Ubytovacie zariadenie zabezpečí pri náhlom ochorení alebo zranení ubytovaného privolanie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

19. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v hotelovej izbe, ani v ostatných hotelových  priestoroch.

20. Ubytovaným nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, ak je na ich úschovu vyhradené iné miesto.

21. Sťažnosti ubytovaných klientov a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky ubytovacieho zariadenia prijíma riaditeľ resp. jeho zástupca.

22. V hoteli je na viditeľnom a ubytovaným klientom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

 

Ubytovací poriadok platí od 1.2.2012.